Navigacija

MS1AVO - Automatsko vođenje objekata u prostoru

Specifikacija predmeta
Naziv Automatsko vođenje objekata u prostoru
Akronim MS1AVO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama modeliranja kretanja u prostoru, zakonima vođenja, fizičkim i dinamičkim aspektima praćenja pokretnih ciljeva i opremom i algoritmima primenjenim u sistemima za vođenje i upravljanje.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje prirode procesa vođenja sa stanovišta dinamike, manevarskih zahteva, stabilnosti, prirode šuma i poremećaja i tačnosti. Osposobljavanje studenata za modeliranje procesa vođenja i analizu i sintezu sistema vođenja i upravljanja.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Kinematski model kretanja, Koordinatni sistemi i transformacije među njima, Dinamički model leta, Metodi komandnog vođenja i samonavođenja, Fizičke osnove uređaja za praćenje cilja, Primena Kalmanovog estimatora u samonavođenju, Analiza i sinteza autopilota.
    Sadržaj praktične nastave Primeri sistema: za automatsko prizemljenje letilice, stabilizaciju ugaonog položaja veštačkih Zemljinih satelita. Samostalna izrada simulacionih modela procesa vođenja, praćenja cilja i ugaone stabilizacije pokretnog objekta.
    Literatura
    1. S. Graovac: "Automatsko vođenje objekata u prostoru", Akademska misao, 2005.
    2. P. Zarchan: "Tactical and Strategic Missile Guidance", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računaru, analiza preporučene literature, individualni domaći zadaci i projekti.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
    Projekti 40
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0