Navigacija

MS1AUK - Automatsko upravljanje kretanjem

Specifikacija predmeta
Naziv Automatsko upravljanje kretanjem
Akronim MS1AUK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama modeliranja kretanja u prostoru, zakonima vođenja, navigacije i stabilizacije kretanja duž nominalne trajektorije. Upoznavanje sa primenama optimalnih metoda vođenja i estimacije u svrhe upravljanja kretanjem.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje prirode procesa upravljanja kretanjem sa stanovišta dinamike pokretnog objekta, manevarskih zahteva, stabilnosti, prirode šuma i poremećaja i tačnosti. Osposobljavanje studenata za modeliranje procesa vođenja i navigacije i sintezu sistema.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Kinematski model kretanja, Koordinatni sistemi i transformacije među njima, Dinamički model leta, Metodi proporcionalne navigacije i optimalnog samonavođenja, Autonomni sistemi - navigacioni algoritmi i autopiloti, Primene optimalna estimacija stanja.
    Sadržaj praktične nastave Primeri sistema: za samonavođenje raketa, integraciju navigacionih sistema i automatsko upravljanje kretanjem robota. Samostalna izrada simulacionih modela procesa vođenja, navigacije i praćenja cilja.
    Literatura
    1. S. Graovac: "Automatsko vođenje objekata u prostoru", Akademska misao, 2005.
    2. P. Zarchan: "Tactical and Strategic Missile Guidance", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997.
    3. J. A. Farrel, M. Barth: "The Global Positioning System & Inertial Navigation", McGraw-Hill, 1999.
    4. A. Lawrence: "Modern Inertial Technology", Springer, 1998.
    5. K. Kanatani: "Geometric Computation for Machine Vision", Clarendon Press, 1993.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računaru, analiza preporučene literature, individualni domaći zadaci i projekti.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
    Projekti 40
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0