Navigacija

IR4ST - Softverske tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Softverske tehnike
Akronim IR4ST
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima softverskog inženjerstva. Kurs obrađuje različite aspekte životnog ciklusa softvera: specifikaciju, dizajn, implementaciju, testiranje, održavanje, elekente upravljanja projektom. Student prolazi kroz praktičan projekat vezan za web tehnologije ili računarske oblake.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student po završetku studija bude u stanju da: Demonstrira razumevanje, kritičku analizu i primenu važećih teorija, modela i tehnika iz oblasti softverskog inženjerstva. Da stekne osećaj za timski rad. Da razume tehnologiju web aplikacija i računarskih oblaka i razvija aplikacije na njima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Teme uključuju modele životnih ciklusa softvera, proces specifikacije, projektovanja, testiranja i validacije softvera, aktivnosti održavanja, procene troškova i napora, upravljanja konfiguracijom i promenama, evolucije i reinženjeringa. Osnovni koncepti i razvoj softvera za računarske oblake.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Praktičan projekat implementacije realnog softverskog projekta kroz timski rad.
Literatura
  1. Software Engineering , I. Sommerville, 6. ed. Addison-Wesley, 2001
  2. The Rational Unified Process, An Introduction, Second Edition. P. Kruchten, Addison Wesley Longman, 2000
  3. PHP Development in the Cloud, I. Jansch, B.C. Vito, Blue Parabola, 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, samostalna izrada projekta .
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 40
Kolokvijumi 0
Seminari 0