Navigacija

IR4ROI - Računarske osnove Interneta

Specifikacija predmeta
Naziv Računarske osnove Interneta
Akronim IR4ROI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima ir3rm
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturom i mehanizmima funkcionisanja Interneta, te naprednim konceptima, protokolima i algoritmima funkcionisanja nekih ključnih Internet servisa i savremenih računarskih mreža.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon ovog kursa studenti će u potpunosti razumeti arhitekturu Interneta i modernih mehanizama prosleđivanja paketa. Biće sposobni da samostalno odrede politiku rutiranja i da je implementiraju na realnim mrežnim uređajima. Takođe, kroz učenje o mehanizmima upraljanja uređajima i različitim Internet protokolima biće u stanju da dizajniraju efikasne servise zasnovane na modernim mrežnim tehnologijama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura Interneta i BGP Upravljanje rač. mrežama, aktivno/pasivno nadgledanje, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf MPLS, VPN i traffic engineering, L2TP, IP mobility, IPsec, SSL VPN Multikast: IGMP, multikast rutiranje, PIM SM/DM, među-domenski multikast QoS: QoS arhitekture, obeležavanje, uobličavanje, organizacija redova za čekanje, izbegavanje zagušenja VoIP, videokonferencije, H.323, SIP, RTP protokoli
Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama. Laboratorijske vežbe iz BGP protokola, MPLS načina prosleđivanja paketa i multikast protokola rutiranja.
Literatura
  1. Peterson, Davie, Computer networks: a systems approach, fifth edition, 2012, Elsevier
  2. Sam Halabi, Internet Routing Architectures, second edition: Cisco Press, 2000.
  3. Tanenbaum, Computer Networks, Fourth Edition, fifth edition, Prentice Hall 2010
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 60
Seminari 0