Navigacija

IR3AR2 - Arhitektura i organizacija računara 2

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura i organizacija računara 2
Akronim IR3AR2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike 2, Arhitektura računara
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa tehnikama projektovanja procesora i softverskim alatima za razvoj njegovog grafičkog simulatora.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: projektuju procesor; razviju alate za realizaciju grafičkog simulatora procesora.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Procesor. CISC arhitektura. Faze izvršavanja instrukcija. Organizacija. Operaciona jedinica sa direktnim vezama i jednom, dve i tri magistrale. Upravljačka jedinica - ožičena i mikroprogramska sa različitim načinima kodiranja signala. Simulator. Pregled. Mogućnosti. Vizuelna simulacija. Struktura simulatora. Prikazivanje signala i stanja. Simulacija prekidačkih mreža. Realizacija asemblera.
   Sadržaj praktične nastave Procesor. CISC arhitektura. Faze izvršavanja instrukcija. Organizacija. Operaciona jedinica sa direktnim vezama i jednom, dve i tri magistrale. Upravljačka jedinica - ožičena i mikroprogramska sa različitim načinima kodiranja signala. Simulator. Pregled. Mogućnosti. Vizuelna simulacija. Struktura simulatora. Prikazivanje signala i stanja. Simulacija prekidačkih mreža. Realizacija asemblera.
   Literatura
   1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
   2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
   3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i projekat.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0