Navigacija

IR2OO2 - Objektno-orijentisano programiranje 2

Specifikacija predmeta
Naziv Objektno-orijentisano programiranje 2
Akronim IR2OO2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo predmeta IR2OO1.
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje naprednim konceptima objektno-orijentisanog programiranja, kao i osnovnim konceptima konkurentnog i događajima vođenog programiranja, uz njihovu primenu na jezicima Java i C#. Ovladavanje elementima programiranja višenitnih aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom. Razumevanje koncepata platforme .NET.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student poznaje napredne koncepte OO programiranja i osnovne koncepte konkurentnog i događajima vođenog programiranja. Student je sposoban da razvija objektno-orijentisane višenitne aplikacije sa grafičkim korisničkim interfejsom na jeziku Java. Student poznaje elemente višejezičke .NET platforme i jezika C#.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled koncepata programiranja na jeziku Java. Virtuelna mašina i međukod. Klase. Izvođenje. Interfejsi. Ugnežđeni tipovi. Izuzeci. Niti i konkurentno programiranje. Grafički korisnički interfejs (paket awt). Komponente (zrna) Jave. Platforma .NET. Elementi jezika C#. Tipovi podataka u jeziku C#. Razlike C# u odnosu na Javu.
   Sadržaj praktične nastave Auditorne, laboratorijske pokazne i laboratorijske kontrolne vežbe. Domaći zadaci.
   Literatura
   1. Arnold, K., Gosling, J., Holmes, D., "Programski jezik Java", prevod 3. izdanja, CET, Beograd, 2001.
   2. Kraus, L., "Rešeni zadaci iz programskog jezika Java", 3. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2012.
   3. Schildt, H., "Java J2SE 5: kompletan priručnik", prevod 5. izdanja, Mikro knjiga, Beograd, 2006.
   4. Jones, A., Freeman, A., "C# for Java Developers", Micorsoft Press, 2003.
   5. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Objektno orijentisano programiranje 2", 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode koncpeti i izlaže definicija jezika Java i C#, dok se na auditornim vežbama demonstriraju praktični primeri objektno-orijentisanog programiranja na jezicima Java i C#. Laboratorijske vežbe su podeljene na pokazne i kontrolne.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0