Navigacija

IR2OO1 - Objektno-orijentisano programiranje 1

Specifikacija predmeta
Naziv Objektno-orijentisano programiranje 1
Akronim IR2OO1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo kurseva: OO1P1, OO1P2, OO1PP1 i OO1PP2.
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje osnovnim principima objektno-orijentisanog programiranja, kao što su apstrakcija, kapsulacija, nasleđivanje i polimorfizam. Razumevanje koncepata izuzetaka i šablona. Sticanje veštine objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++ . Korišćenje standardne biblioteke šablona (STL).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešno savladanom predmetu, studenti će biti osposobljeni da: - interpretiraju i primenjuju paradigmu objektno-orijentisanog programiranja; - demonstriraju principe objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++; - rešavaju praktične probleme na jeziku C++; - koriste standardnu biblioteku šablona (STL).
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled koncepata OO programiranja na jeziku C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Statički članovi. Prijatelji. Ugnežđene i lokalne klase. Preklapanje operatora. Izvođenje i nasleđivanje. Polimorfizam i dinamičko vezivanje. Apstraktne klase. Višestruko nasleđivanje. Izuzeci. Šablonske funkcije i klase. Standardna biblioteka šablona (STL). Ulazni i izlazni tokovi.
   Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, laboratorijska pokazna i laboratorijske kontrolne vežbe. Domaći zadaci.
   Literatura
   1. Kraus, L., "Programski jezik C++ sa rešenim zadacima", 8. izdanje, Akademska misao, Beograd,2011.
   2. Kraus, L., "Rešeni zadaci iz programskog jezika C++", 3. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2011.
   3. Milićev, D., Lazarević, Lj., Marušić, J., "Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++, skripta sa praktikumom", Mikro knjiga, Beograd, 2001.
   4. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Objektno-orijentisano programiranje 1", 2012
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode koncepti OO programiranja i daje definicija jezika C++, dok se na auditornim vežbama demonstriraju praktični primeri objektno-orijentisanog programiranja na jeziku C++. Laboratorijske vežbe su podeljene na pokazne i kontrolne.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0