Navigacija

DS2SM - Senzorske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Senzorske mreže
Akronim DS2SM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoje zvanični uslovi za ovaj kurs, ali je poželjno imati: - programerske veštine iz S-a i Jave, i - osnovna znanja iz računarskih mreža i bežičnih komunikacija
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladati znanjima vezanim za senzorske mreže (SM), njihove mogućnosti i praktične realizacije. Upoznati se sa konceptima, problemima i rešenjima, kao i principima funkcionisanja i SM realizacija. Upoznati se sa aplikacijama, arhitekturama i protokolima koji se koriste kod SM-a. Obraditi specifične probleme kao što su enert. efikasnost, sigurnost, pouzdanost i adaptibilnost.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završetka kursa student će: biti upoznat sa nekim SN aplikacijama i sa dizajnom mrežnih protokola; naučiti različite hardverske i softverske platforme; naučiti da programira SN platforme koristeći TinyOS, S i Javu, i razvija aplikacije za bežičnim čvorovima; razumeti probleme u istraživanju energetske efikasnosti, balansiranja opterećenja, teorije grafova i bezbednosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Definicija SM-a; Aplikacije; Arhitektura; Protokoli; Prikupljanje podataka i obrada; Operativni sistemi za SM; Energetska efikasnost; Sigurnost, pouzdanost i osetljivost na otkaze; Adaptibilni sistemi; Performanse i aspekti dizajna; Simulacija SM-a velikih sistema; SM i Internet; Distribuirani senzorki sistemi; Cloud senzorski sistemi
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe iz senzorskih mreža:
   Literatura
   1. 1. Mohammad Iliyas and Imad Mahgoub, Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, CRC Press, 2005
   2. 2. Odabrani stručni i naučni radovi
   3. Ranko Popović, Miodrag Živković, Bežične senzorske mreže, skripta, 2012
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorstvo
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0