Navigacija

DS2SIZ - Softversko inženjerstvo zasnovano na modelima

Specifikacija predmeta
Naziv Softversko inženjerstvo zasnovano na modelima
Akronim DS2SIZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Znanje iz oblasti koje pokrivaju sledeći predmeti na dodiplomskim studijama Odseka za računarsku tehniku i informatiku i Odseka za softversko inženjerstvo ETF-a: (a) Objektno-orijentisano programiranje 1 i 2 i (b) Projektovanje softvera.
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladati pojmovima, tehnikama i alatima u oblastima pokrivenim sadržajem predmeta.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladati pojmovima i tehnikama u oblastima pokrivenim sadržajem predmeta do nivoa da se student osposobi da: (a) prati i razume stručne i naučne tekstove iz ovih oblasti, (b) u praksi primenjuje tehnike iz ovih oblasti na praktičnim složenim softverskim projektima i (v) ispunjava istraživačke zadatke iz ovih oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje i razvoj softvera pomoću modela (Model-Driven Development). Metamodelovanje i modelovanje u specifičnom domenu. Transformacije modela. Model-Driven Architecture (MDA). UML2. Formalna specifikacija UML-a i formalna semantika UML-a. Profilizacija UML-a. Standardni OMG profili UML-a.
   Sadržaj praktične nastave Izučavanje literature i praktičan projekat.
   Literatura
   1. Anneke Kleppe, Jos Warmer, and Wim Bast, "MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise," Addison-Wesley, 2003.
   2. Object Management Group, "The UML2 Specification", www.omg.org
   3. Dragan Milicev, "Model-Driven Development with Executable UML," Wiley, 2009
   4. Odabrani stručni i naučni radovi iz oblasti
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0