Navigacija

DS2NSM - Namenske senzorske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Namenske senzorske mreže
Akronim DS2NSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Završene master studije računarstva i elektrotehnike
   Ciljevi izučavanja predmeta Ypoznavanje studenata sa karakteristikama pametnih senzora, njihovom arhitekturom i modelima njihovog umrežavanja, sa standardom koji definiše modele komunikacije i način umrežavanja pametnih pretvarača. Upoznavanje sa karakteristikama senzora, načinima sprezanja sa kontrolerom i zahtevima koji se sreću kod projektovanja složenih senzorskih sistema u formi senzorskih mreža.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da projektuju modul pametnog pretvarača i implementiraju različite funkcije i servise pretvarača kao i softverske interfejse. Takođe, studenti će moći da definišu odgovarajući model komunikacije i implementiraju interfejs za komunikaciju i mehanizam razmene podataka za industrijsku, bežičnu ili neku drugu namensku senzorsku mrežu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled IEEE 1451 standarda, koncept pametnog pretvarača, arhitektura modula pametnog pretvarača sa primerima implementacija, integracija funkcija i servisa pametnog pretvarača, modeli mrežne komunikacije, elektronska specifikacija pretvarača, model implementacije, akvizicija i procesiranje signala sa senzora, tehnologije mrežnog pristupa servisima pametnog pretvarača.
   Sadržaj praktične nastave Kroz rad na konkretnim istraživačkim i razvojnim projektima.
   Literatura
   1. Beleške sa predavanja su dostupne preko veb stranice predmeta
   2. S. C. Mukhopadhyay, G. S. Gupta, Smart Sensors and Sensing Technology, Springer-Verlag, 2008
   3. R. Frank, Understanding Smart Sensors, Arctech House, 2000
   4. E. H. Callaway, Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols, CRC Press, 2004
   5. W. Nowrocki, Measuring System and Sensors, Artech house, inc. 2005
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja, diskusija, istraživačkog rada na projektima, konsultacija. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i rada na projektu, od čega 3 časa nedeljno u toku semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0