Navigacija

DS2MUE - Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima
Akronim DS2MUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje znanja i veština u analizi, projektovanju i realizaciji digitalno upravljanih energetskih pretvarača i pogona. Analiziraju se asinhroni i sinhroni servo električni motori, pridruženi pretvarači, davači, kao i DSP platforme za upravljanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje teorijom i implementacijom digitalnog upravljanja strujom, momentom i fluksom. Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za digitalno upravljanje. Projektovanje, implementacija, kodiranja i evaluacija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Digitalna implementacija širinske modulacije, regulacije struje, fluksa i momenta. Naponski aktuator, merenje i ocena stanja, projektovanje strukture regulatora i podešavanje parametara. Pristupi upravljanju sa redukovanim brojem davača.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe na eksperimentalnoj postavci. Uvid u osnovne elemente sistema, posmatranje karakterističnih oblika relevantnih veličina u toku rada. Unošenje programabilnih parametara, asistirano izvođenje eksperimenta.
   Literatura
   1. S. N. Vukosavić, Digitalno upravljanje elektromotornim pogonima, Akademska misao 2003.
   2. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
   3. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
   4. Vladan Vučković, Električni pogoni, Univerzitet u Beogradu 1997.
   5. M. R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Univerzitet u Beogradu 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 45 predavanja, 15 časova auditornih vežbi. 15 časova laboratorijskih i demonstracionih vežbi. 50 časova samostalnog rada, 25 časova rada sa nastavnicima kroz seminare i diskusije. Rad sa studentima 1:1 u toku 4 sata konsultacija svake nedelje.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
   Projekti 10
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0