Navigacija

DS2MIE - Metode i instrumentacija za elektrofiziologiju

Specifikacija predmeta
Naziv Metode i instrumentacija za elektrofiziologiju
Akronim DS2MIE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa specifičnostima metoda i instrumentacije namenjenih kliničkim i laboratorijskim merenjima. Student koji položi ovaj ispit treba da bude u stanju da samostalno meri i obrađuje elektrofiziološke signale, a i da razume sve rizike i mogućnosti zaštite od rizika pri ovim merenjima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Položen ispit i odebraen individualni projekat. Student treba da bude u stanju da učestvuje u kliničkoj prkasi ali i da radi i istraživanjima u oblasti elektrofiziologije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Elektrofiziološki signali (deterministički i stohastički, frekvencijski i amplitudni opsezi). Karakteristike sistema za akviziciju signala koji potiču od perifernih nerava, mišića, srca i mozga. Kondicioniranje signala (analogno i digitlano). Akvizicija primenom virtuelnog instrumenta u LabView ili Matlab okruženju.
   Sadržaj praktične nastave individualni projekat merenja iobrade elektrofiziološkog signala koji rezultuje prezentacijom na konferenciji ili časopisu,
   Literatura
   1. Popović Dejan, Popović Mirjana, Janković Milica: Akvizicija elektrofizioloških signala: Metode i instrumentacija, Akademska misao, 2007;
   2. Bronzino, J. et al., (Eds.), Handbook of Biomedical Engineering, 3rd edition, CRC Press and MIT Press, NY, 2004;
   3. Geddes, L.A., L.E.Baker, Principles of Applied Biomedical Instrumentation, J Wiley & Sons, NY, IV ed,1994;
   4. Webster,J., Medical Instrumentation, Application and Design, III ed, Houghton Mifflin Company, Boston, Toronto, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave konsultacije ili predavanja. Individualni istraživački rad u Laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0