Navigacija

DS2KO - Kvantna optika

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna optika
Akronim DS2KO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa kvantnomehaničkim modelima svetlosti i njenih interakcija sa atomima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti ovladaju teorijskim modelima i eksperimentalnim tehnikama za istraživanje kvantnooptičkih efekata (stisnuta stanja svetlosti, laseri bez inverzije...). Očekuje se upoznavanje atomske optike i eksperimentalnih tehnika za polarizaciju, hlađenje i trapovanje atoma.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Matrica i operator gustine. Sekundarno kvantovanje. Kvantovanje elektromagnetskog polja. Foton. Stisnuta svetlost. Vakuumske fluktuacije. Fotonska detekcija i korelacione funkcije. Kvantna teorija koherencije. Kvantna teorija interakcije svetlosti i atoma sa dva nivoa. Kvantna teorija lasera. Kooperativno atomsko zračenje. Atomska optika.
   Sadržaj praktične nastave U skladu sa afinitetom studenta i dostupnosti laboratorije, moguće je organizovati praktični rad.
   Literatura
   1. M. Fox, "Quantum Optics: An Introduction", Oxford University Press, 2006.
   2. R. Loudon, "The quantum theory of light", Oxford University Press, 2000.
   3. M. O. Scully and M. S. Zubairy, "Quantum optics", Cambridge University Press, 1997.
   4. D. F. Walls and G. J. Milburn, "Quantum optics", Springer, 1995.
   5. P. Meystre and M. Sargent III, "Elements of quantum optics", Springer, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0