Navigacija

DS2FKO - Fotonski kristali i optički metamaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Fotonski kristali i optički metamaterijali
Akronim DS2FKO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o uređenim nanostrukturiranim materijalima za fotoniku, elektromagnetsku optiku i nanoplazmoniku, pri čemu je naglasak na praktičnim aplikacijama upotrebljivim na nacionalnom i međunarodnom (senzori za industriju, zaštitu okoline, telekomunikacije). Sistematično upoznavanje sa različitim podoblastima i najnovijim svetskim trendovima ove teme koja se veoma brzo razvija.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da doktoranti posle kursa: - Obavljaju samostalni naučnoistraživački rad u okviru predmetne oblasti - Imaju sistematski uvid u trenutna svetska stremljenja i rezultate u okviru ove oblasti - Razvijaju nova rešenja bazirano na konceptima usvojenim tokom savladavanja predmeta - Operativno primenjuju stečeno znanje na praktične situacije i probleme iz tematike predmeta.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Osobine fotonskih kristala, metode proračuna fotonske zonalne strukture, akceptorski i donorski modovi; 1D, 2D i 3D PBG strukture. Omnidirekciona refleksija, kanalski talasovodi, PBG fiberi. EMT. Nanoplazmonske strukture. Optički metamaterijali. SNG, DNG, SRR, TLM. Supersočiva. Podtalasne rezonantne šupljine. Transformaciona optika. Inženjering disperzije. Primene u komunikacijama, senzorici.
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. J.-M. Lourtioz et al, "Photonic Crystals - Toward Nanoscale Photonic Devices", Springer 2005
    2. P. W. Milonni, "Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light", Institute of Physics 2005
    3. W. Cai, V. Shalaev, "Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications", Springer 2009
    4. S. Anantha Ramakrishna, T. M. Grzegorczyk, "Physics and Applications of Negative Refractive Index Materials", SPIE-CRC 2009
    5. Z. Jakšić, N. Dalarsson, M. Maksimović, “Negative refractive index metamaterials: Principles and applications,” Microwave Review, 2006
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0