Navigacija

DS2APS - Arhitekture za podršku softverskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitekture za podršku softverskim sistemima
Akronim DS2APS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Produbljivanje znanja u vezi arhitekture računarskih sistema. Analiza savremenih softverskih sistema sa ciljem da se utvrde potrebne karakteristike arhitekture računarskog sistema u cilju postizanja optimalnih performansi. Analiza postojećih rešenja i mogućnosti njihovog unapređenja. Analiza različitih računarskih sistema u kontekstu troškova posedovanja i upotrebe sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti nakon ovoga kursa biti sposobni da: - za zadati softverski sistem prepoznaju potrebe za konkretnim mogućnostima arhitekture računarskog sistema, - za zadati skup različitih arhitektura računarskih sistema i zadati softverski sistem, odaberu najoptimalniju arhitekturu koja zadovoljava zahtjeve.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Arhitekture za ubrzavanje sistemski programa. Arhitekture za ubrzavanje aplikativnih programa. Moderne paradigme programiranja. Klasifikacija arhitektura i analiza svih klasa. Analiza interfejsa između softvera i hardvera.
    Sadržaj praktične nastave
    Literatura
    1. V. Milutinovic, INFRASTRUCTURE FOR E-BUSINESS ON THE INTERNET, Kluwer, USA (best seller);
    2. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-COMMERCE: Business, Technology, Society, second edition Pearson Education, Addison-Wesley, USA, 2004;
    3. Reza B'Far, MOBILE COMPUTER PRINCIPLES, Cambridge University Press, UK;
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja, samostalan rad.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
    Projekti 50
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0