Navigacija

DS1VNO - Visokonaponska rasklopna oprema

Specifikacija predmeta
Naziv Visokonaponska rasklopna oprema
Akronim DS1VNO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Visokonaponska oprema na redovnim studijama (OG4VO)
   Ciljevi izučavanja predmeta Kandidati su osposobljeni da analiziraju naprezanja pri radu rasklopne opreme u cilju rada na studijama i razvojnim projektima vezanim za rad rasklopne opreme. Takođe se kandidati osposobljavaju da koriste savremene metode održavanja rasklopne opreme bazirane na stanju i pouzdanosti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje kandidata da se služe savremenim metodama numeričkog modelovanja pojava pri radu rasklopnih aparata u cilju sagledavanja naprezanja pri različitim sklopnim opreacijama i odgovarajućeg izbora opreme na osnovu rezultata simulacija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Naprezanje rasklopnih aparata u nestandardnim uslovima (prekidanje kratkih spojeva iza transformatora, isljučenje sistema pri opoziciji faza, prekidanje malih induktivnih struja sa mogućnošću višestrukog paljenja u gašenja luka, virtuelno sečenje struje, uključenje i isključenje visokonaponskih motora). Modelovanje prelaznih povratnih napona i uspostavljanja dielektričke izdržljivosti pri ovim pojavama.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. 1, Milan Savić: Visokonaponska rasklopna oprema, Izdanje: Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu i Akademska misao, Beograd 2004.
   2. 2. Thomas Browne:Circuit Interruption: Theory and Techniques,Marcel Dekker 1984
   3. 3. Klaus Ragaller: Current Interruption in High-Voltage Networks, Plenum Pub Corp, 1978
   4. 4. Mirsad Kapetanović: Visokonaponski prekidači“ Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2002.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 30