Navigacija

DS1VLS - Projektovanje računara u VLSI tehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje računara u VLSI tehnici
Akronim DS1VLS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema.
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim tehnikama projektovanja računarskih VLSI sistema. Osposobiti studente da razvijaju nove tehnike proektovanja računarskih VLSI sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti razviti sposobnost da unapređuju računarske VLSI sisteme u domenu performansi, energetske efikasnosti i cene.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Projektovanje računarskih VLSI sistema pomoću jezika za opis hardvera VHDL. Napredne tehnike dizajna modernih procesora. Najnovija istraživanja u mikroarhitekturi računarskih sistema.
    Sadržaj praktične nastave Nema.
    Literatura
    1. Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);
    2. Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);
    3. Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;
    4. Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;
    5. Weste N., Harris D., CMOS VLSI Design, 4th Edition, Addison-Wesley;
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0