Navigacija

DS1ST - Softverska tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Softverska tehnika
Akronim DS1ST
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit: Principi softverskog inženjerstva
   Ciljevi izučavanja predmeta Prezentovanje aktuelnih trendova i naprednih tema iz oblasti softverskog inženjerstva. Studentski projekat koji se fokusira na jednu oblast od interesa sa ciljem upoznavanja sa aktuelnim istraživanjima i rezultatima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student po završetku kursa bude u stanju da: Demonstrira razumevanje, kritičku analizu i primenu važećih teorija, modela i tehnika iz oblasti softverskog inženjerstva. Uči nove teorije, modele, tehnike i tehnologije kad se pojave i ceni potrebu za takav kontinualan profesionalni razvoj. Ispunjava istraživačke zadatke iz ovih oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Izabrane aktuelne teme iz modela životnih ciklusa softvera, procesa specifikacije, projektovanja, testiranja i validacije softvera, aktivnosti održavanja, procene troškova i napora, upravljanja konfiguracijom i promenama, evolucije i reinženjeringa.
   Sadržaj praktične nastave Samostalan projekt pregleda rešenja na zadatu temu i kritičke evaluacije pristupa. Izrada studije slučaja.
   Literatura
   1. C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. Ohlsson, B. Regnell, A. Wesslen, Experimentation In Software Engineering, Kluwer Academic Publishers, 2000.
   2. Shari Lawrence, Pfleeger Joanne M. Atlee, 4/E, Prentice Hall, 2010.
   3. odabrani strucni i naucni radovi
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski rad sa kandidatom, samostalna izrada projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0