Navigacija

DS1SRS - Specijalni robotski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalni robotski sistemi
Akronim DS1SRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa različitim specijalnim primenama robota.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za dalje samostalno usavršavanje i naučni rad u oblasti specijalnih robotskih sistema.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Pregled specijalnih robotskih sistema – uloga, stanje i perspektive. Servisni i personalni roboti. Vojni i policijski roboti. Mobilni roboti sa točkovima: konstrukcija; kinematika; dinamika; upravljanje; primene. Humanoidni roboti: kinematika, dinamika i ravnoteža dvonožnog hoda. Medicinski robotski sistemi. Protetički i ortotički uređaji. Inteligentni robotski sistemi.
    Sadržaj praktične nastave Projekti i domaći zadaci na praktične teme u oblasti robotskih sistema specijaljne namene.
    Literatura
    1. Skup knjiga i radova orijentisanih ka užoj izabranoj temi.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja, domaći zadaci
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0