Navigacija

DS1PPJ - Principi programskih jezika

Specifikacija predmeta
Naziv Principi programskih jezika
Akronim DS1PPJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje na višem nivou sa opštim konceptima na kojima su zasnovani programski jezici različitih paradigmi i tehnikama njihove implementacije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se duboko poznavanje i razumevanje principa i pragmatike programskih jezika širokog spektra, kao i osposobljenost za praktičnu implementaciju osnovnih i naprednih koncepata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Sintaksa programskih jezika. Imena, opsezi važenja i vezivanje. Semantička analiza. Asemblerski jezici. Kontrolne strukture. Tipovi i strukture podataka. Potprogrami i apstrakcija kontrole. Povezivanje u izvršnu verziju. Objektno orijentisana paradigma. Deklarativne programske paradigme - funkcionalni i logički jezici. Konkurentno programiranje i paralelni programski modeli. Optimizacija koda.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Scott M., Programming Language pragmatics, Morgan Kaufmann 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, projekat
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi
   Seminari 0