Navigacija

DS1PER - Principi elektronskog rata u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Principi elektronskog rata u telekomunikacijama
Akronim DS1PER
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima i teorijskim konceptima elektronskog rata u telekomunikacijama i osposobljavanje studenata za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju osnovne principe elektronskog rata u telekomunikacijama i budu osposobleni za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u principe elektronskog rata u telekomunikacijama. Signal intelligence –SIGINT, ELINT and COMINT. Elektronske protivmere-ECM.Faktor ometanja. Zaštitna zona od ometanja. Elektronsko izviđanje komunikacionih sistema. Monitoring radio-frekvencijskog spektra. Mere protivelektronske zaštite –ECCM. Signali sa malom verovatnoćom presretanja. Tehnike formiranja nule. Informacioni elektronski rat.
   Sadržaj praktične nastave Praktičan rad vezan za tehnike monitoringa radio-frekvencijskog spektra, analizu i procenu parametara radio signala u multikorisničkom scenariju signala korišćenjem višekanalnih prijemnih platformi.
   Literatura
   1. R.Poisel Introduction to Communication Electronic Warfare Systems, Artech House, 2008.
   2. S.A.Vakin, L.N.Shustov, R.H.Dunwell, Fundamentals of Electronic Warfare,Artech House, 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad, projekat
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari