Navigacija

DS1OP - Optimalno planiranje elekrtoenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Optimalno planiranje elekrtoenergetskih sistema
Akronim DS1OP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje studenata i ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje metodologijom planiranja elektroenergetskih sistema.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Planiranje u vertikalno integrisanom i deregulisanom elektroenergetskom sistemu. Mreža i sistem. Tržišno okruženje. Asset management. Analiza investicija. Menadžment rizika. .
    Sadržaj praktične nastave
    Literatura
    1. A. Mazer, "Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets", IEEE Press, John Wiley and Sons, 2007, USA
    2. I. Škokljev, "Planiranje elektroenergetskih sistema", Taurus Publik, Beograd, 2000
    3. H. Stoll, "Least cost electric utility planning", John Wiley and Sons, 1989.
    4. A. J. Wood, B. F. Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", John Wiley and Sons, 1996, USA.
    5. D. Kirschen, G. Strbac, "Fundamentals of Power System Economics", John Wiley and Sons, 2004, USA
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0