Navigacija

DS1KFF - Kompleksni fenomeni u fizici plazme

Specifikacija predmeta
Naziv Kompleksni fenomeni u fizici plazme
Akronim DS1KFF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Fizička elektronike gasova i plazme ili Fizika plazme
   Ciljevi izučavanja predmeta Složeni nelinearnim procesi u plazmi. Plazma fuzija. Plazma u kosmosu. Naglo stvorena plazma. Upoznavanje studenata sa raznovrsnom primenom plazme u teoriji i praksi. Priprema za izradu doktorata iz ove oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama numeričke simulacije složenih fizičkih procesa u plazmi, veština generisanja plazme i rada sa visokim naponima i impulsima u laboratoriji, ovladavanje tehnikama proizvodnje i održavanja vakuuma.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Talasi u plazmi, difuzija i otpornost plazme, kinetička teorija plazme, BGK i Van Kampen-ovi modovi, Landau-ovo slabljenje, slojevi, jonsko akustički udarni talasi, nelinearno Landau-ovo slabljenje, kontrolisana fuzija, plazmoni u čvrstom telu
   Sadržaj praktične nastave Eksperimentalni rad u laboratoriji za Klimatologiju i ekologiju atmosfere na ETF-u i u laboratoriji za jonizovane gasove u Institutu za fiziku u Zemunu, rad na projektima u naučno-istraživačkom centru na PMF-u.
   Literatura
   1. Bittencourt "Plasma Physics"
   2. F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion"
   3. Swanson D.G. "Plasma waves"
   4. Fusion Plasma Physics, Weston M. Stacey, Wiley 2005
   5. Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, K. Miyamoto, Springer 2005
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, projekat vezan za numeričke simulacije u plazmi, praktičan rad na izradi naučno-istraživačke opreme.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
   Projekti 40
   Kolokvijumi 20
   Seminari 0