Navigacija

DS1KAD - Kvalitativna analiza diferencnih jednačina

Specifikacija predmeta
Naziv Kvalitativna analiza diferencnih jednačina
Akronim DS1KAD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1, Matematika 2
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da kandidati steknu znanja o diferencnim jednačinama, ovladaju savremenim tehnikama tretiranja kvalitativnih osobina rešenja diferencnih jednačina, kao i o mogućnostima njihove primene kako u teorijskim, tako i u praktičnim problemima koje nameće praksa u raznim naučnim i tehničkim primenama. Postoji mogućnost izrade doktorske disertacije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kandidati osposobljeni za korišćenje savremenih tehnika tretiranja kvalitativnih osobina rešenja diferencnih jednačina, kao i o mogućnostima njihove primene kako u teorijskim, tako i u praktičnim problemima koje nameće praksa u raznim naučnim i tehničkim primenama. Postoji mogućnost izrade doktorske disertacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Račun konačnih razlika. Jednačine prvog i višeg reda. Osobine u kvalitativnoj analizi. Ograničenost. Lokalna i globalna stabilnost. Globalna atraktivnost. Periodičnost. Asimptotsko ponašanje i dinamika rešenja. l^p pripadnost. Haos i atraktori. Primene u nauci i tehnici. Nestandardne jednačine. Sistemi. Diskretizovani varijacioni račun. Parcijalne diferencne jednačine.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Diferencijalne i diferencne jednačine, V. Marić, M. Budinčević, PMF, Novi Sad, 2005.
   2. Kvalitativna analiza nekih klasa nelinearnih diferencnih jednačina, B. Iričanin, PMF, Novi Sad, 2009.
   3. Raznostьnыe uravneniя i ih priloženiя, A. N. Šarkovskiй, Ю. L. Maйstrenko, E. Ю. Romanenko, Naukova dumka, Kiev, 1986.
   4. Global Behavior of Nonlinear Difference Equations of Higher Order with Applications, V. L. Kocic, G. Ladas, Kluwer, Dordrecht, 1993.
   5. An Introduction to Difference Equations, S. Elaydi, New York, Springer, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Tradicionalna predavanja na tabli uz korišćenje računara.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 25
   Praktična nastava Usmeni ispit 25
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40