Navigacija

DS1EPP - Elektromagnetni prelazni procesi u elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetni prelazni procesi u elektroenergetskim sistemima
Akronim DS1EPP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Tehnika visokog napona 1 na diplomskim studijama (OG3TV1)
    Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje kandidata da rade studije koordinacije izolacije visokonaponskih mreža
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje kandidata da se služe savremenim metodama numeričkog proračuna brzih elektromagnetnih prelaznih pojava usled atmosferskih pražnjenja i sklopnih operacija. Kandidati se osposobljavaju da koriste specijalizovane programske alate za numeričke simulacije, da pripremaju ulazne podatke, sagledavaju minimum podataka za dobijanje pouzdanih rezultata.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Modeli elektroenergetskih mreža sa koncentrisanim i raspoređenim parametrima. Izobličenje talasa pri prostiranju po trofaznim vodovima. Frekvencijska zavisnost povratnog puta kroz zemlju. Određivanje optimalnog koraka proračuna. Nelinearni elementi. Model korone na vodovima. Model nelinearnog transformatora. Proračun rizika kvara izolacije.
    Sadržaj praktične nastave Nema
    Literatura
    1. Milan Savić, Zlatan Stojković:Tehnika visokog napona, Izdanje: Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd 2001.
    2. IEC 71-4. Insulation Coordination - part 4.
    3. 3. A, Hileman: Insulation Coordination in Power Systems. SRC Press 1999, http://ebookee.org/Insulation-Coordination-for-Power-Systems-Power-Engineering-Willis
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Mentorski rad. Seminarski radovi i projekat
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
    Projekti 30
    Kolokvijumi 0
    Seminari 30