Navigacija

DS1BTS - Bežični telekomunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Bežični telekomunikacioni sistemi
Akronim DS1BTS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Ispiti sa osnovnih studija: Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2 i Telekomunikacije 3.
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptom, arhitekturom i principima realizacije modernih bežičnih telekomunikacionih sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da vlada principima projektovanja savremenih bežičnih mreža.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Upoznavanje sa principom, arhitekturom i primenjenim tehnologijama obrade i prenosa signala u savremenim bežičnim telekomunikacionim sistemima. Osobine radio kanala. Modulacioni postupci, diverziti, principi Space-Time tehnologije obrade signala, inteligentni antenski sistemi. Javni ćelijski bežični sistemi.
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. 1. Andrea Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005, San Francisco.
    2. 2. H.V. Poor and G.W. Wornell, Wireless Communications – Signal Processing Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998.
    3. 4. J. Geir, Wireless Networking Handbook, Macmillan, London, 2004.
    4. 5. P. Nicopolitidis, M.S. Obaidat, G.I. Papadimitriou and A.S. Pomportsis, Wireless Networks, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2003.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Konsultacije.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 50
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0