Navigacija

19M111RIP - Razvoj i primena računarskih akceleratora

Specifikacija predmeta
Naziv Razvoj i primena računarskih akceleratora
Akronim 19M111RIP
Studijski program
Modul
Tip studija
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim načinom razvoja računarskih akceleratora (RA) i steknu teorijsko i praktično znanje za analizu, razvoj, implementaciju i testiranje RA. Naučiti studente da prepoznaju kada RA mogu da postignu ubrzanja u odnosu na procesore opšte namene, uz manju potrošnju električne energije., kao i kako da iskoriste veću fleksibilnost RA.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti razviti sposobnost da razumeju i samostalno razvijaju savremene sisteme zasnovane na računarskim akceleratorima (RA). Takođe, očekuje se da će studenti razviti sposobnost da programiraju RA na višim nivoima apstrakcije, kao i da porede različite paradigme po parametrima kao što su brzina i potrošnja energije.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ms1rip/
Sadržaj teorijske nastave Predmet analizira razvoj super računara, definiše DataFlow (DF) paradigmu za razvoj računarskih akceleratora, predstavlja njene prednosti i upoznaje studente sa DF programskim modelom. Predmet pokriva sve faze razvoja sistema na bazi DF paradigme: dizajn algoritma, kompilacija programa, sistemski softver za korišćenje akceleratora, metode za ubrzavanje algoritama i metode za smanjenje potrošnje energije.
Sadržaj praktične nastave Praktična nastava uključuje analizu alata za razvoj programa na DataFlow računarskim akceleratorima. Na praktičnim vežbama studenti se upoznaju sa nizom primera primene računarskih akceleratora u sledećim oblastima: matematička algoritmika, obrada slike, mašinsko učenje, tenzorski račun. Individualni domaći zadaci: razvoj i testiranje računarskog akceleratora za računski zahtevnih problema.
Literatura
  1. Stojanovic, S., Bojic, D., Bojovic, M., "An Overview of Selected Heterogeneous and Reconfigurable Architectures," Advances in Computers, 2015
  2. Korolija, N., Popovic, J., Cvetanovic, M., Bojovic, M., "Dataflow-Based Parallelization of Control-Flow Algorithms," Advances in Computers, 2017
  3. Milutinovic, V., et al, "DataFlow SuperComputing Essentials," Springer, 2017
  4. Flynn, M., Mencer, O., Milutinovic, V., et al, “Moving from PetaFlops to PetaData,” Communications of the ACM, 2013
  5. Milutinovic, V., "Mapping of neural networks on the honeycomb architecture," Proceedings of the IEEE, 1989
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode koncepti i izlaže definicija računarskih akceleratora. Na auditornim vežbama demonstriraju se praktični primeri razvoja DataFlow računarskih akceleratora. Predmet uključuje nekoliko domaćih zadataka iz oblasti: matematička algoritmika, obrada slike, mašinsko učenje i tenzorski račun.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
Projekti 70
Kolokvijumi 0
Seminari 0