Navigacija

19M061IVS - Industrijski video sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijski video sistemi
Akronim 19M061IVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa primenama industrijskih video sistema i praktičnim problemima koji se javljaju prilikom njihovog dizajna i realizacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za definisanje tehničkih zahteva i integraciju industrijskog video sistema sa proizvodnim procesom. Upoznavanje studenata sa različitim kontrolnim sistemima baziranim na obradi slike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u dizajn industrijskih video sistema (IVS). Projektovanje sistema za osvetljenje. Optičke filtri i sočiva. Kamere - interfejsi, parametri rada, okidanje, šum. Uređaji za akviziciju 3D slika. Kalibracija kamere. 3D rekonstrukcija. Pronalaže šablona u slikama. Kalibracija robota i kamere. Primena konvolucionih neuralnih mreža u IVS. IVS u samovozećim automobilima. Primeri realizovanih IVS.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje izabranih problema korišćenjem Python ili C++ programskog okruženja i OpenCV biblioteke funkcija, kao i u stadardnim softverskim paketima za realizaciju IVS (LabVIEW, Adaptive Vision Studio). Primena osnovnim algoritama za IVS: pozicioniranje, verifikacija, merenje dimenzija, očitavanje kodova, detekcija defekata, poređenje boja.
  Literatura
  1. C. Steger, M. Ulrich, C. Wiedemann, "Machine Vision Algorithms and Applications", Wiley-VCH, 2018.
  2. C. Demant, B. Streicher-Abel, C. Garnica, "Industrial Image Processing - Visual Quality Control in Manufacturing", Springer, 2013.
  3. Alexander Hornberg, "Handbook of Machine and Computer Vision - The Guide for Developers and Users", Wiley-VCH, 2017.
  4. A. Kaehler, G. Bradski, "Learning OpenCV 3", O’Reilly Media, 2017.
  5. B. G. Batchelor, "Machine Vision Handbook", Springer, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računaru, istraživački rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30