Navigacija

19M044OSN1 - Odabrana poglavlja iz operativnih sistema namenskih računara

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz operativnih sistema namenskih računara
Akronim 19M044OSN1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da upozna studente sa mogućnostima primene operativnih sistema za namenske računarske sisteme na primeru Linux operativnog sistema. Studenti će biti osposobljeni da za određenu razvojnu namensku platformu pripreme i pokrenu Linux operativni sistem, kao i da razviju i koriste drajvere za interakciju sa hardverom i aplikacije za interakciju sa korisnikom.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja koja su primenljiva u domenu razvoja i primene drajvera i aplikacija za Linux operativni sistem za namenske računarske sisteme.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod u operativne sisteme za namenske računarske sisteme, Linux za namenske računarske sisteme (Embedded Linux). Pokretanje namenskog sistema, Bootloader, Linux kernel, Root fajlsistem. Linux drajveri, struktura, organizacija i upotreba. Klase drajvera. Moduli kernela i integrisanje u kernel. Linux aplikacije, komunikacija sa drajverima i kernelom.
Sadržaj praktične nastave Alati: git, Make, gcc, gdb, grep, find. Qemu emulator za emuliranje ARM razvojnih sistema. Konfigurisanje i kroskompajliranje bootloader-a i Linux operativnog sistema. Razvoj i debagovanje Linux drajvera za različite klase periferija. Razvoj i debagovanje aplikacija.
Literatura
  1. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini and Greg Kroah-Hartman, Linux Device Drivers, O'Reilly Media, 2009
  2. John Madieu, Linux Device Drivers Develompent, Packt Publishing, 2017
  3. Chris Simmonds, Mastering Embedded Linux Programming - second edition, Packt Publishing, 2017
  4. Karim Yaghmour and Jon Masters, Building Embedded Linux Systems: Concepts, Techniques, Tricks, and Traps, O'Reilly Media, 2008
  5. Rudolf J. Streif, Embedded Linux Systems with the Yocto Project, Prentice Hall, 2016
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja. Samostalan rad uz mentorstvo nastavnika.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 70