Navigacija

19M041OSN2 - Operativni sistemi namenskih računara 2

Specifikacija predmeta
Naziv Operativni sistemi namenskih računara 2
Akronim 19M041OSN2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da upozna studente sa procedurom oko kreiranja i primene operativnih sistema za namenske računarske sisteme na primeru Linux operativnog sistema. Studenti će biti osposobljeni da za određenu razvojnu namensku platformu pripreme i kreiraju softverski stek neophodan za pokretanje Linux operativnog sistema, kao i da podese, kreiraju, izmene, unaprede i koriste Linux operativni sistem.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći znanja koja su primenljiva u domenu primene i razvoja Linux operativnog sistema za namenske računarske sisteme.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave ARM Cortex-A arhitektura, detalji. Bootloader, U-boot i Barebox, kroskompajliranje i inicijalizacija. Linux kernel, organizacija koda i konfigurisanje, virtuelni fajlsistemi, sistemski pozivi, optimizacija potrošnje (Power Management). Root fajlsistem. Razvoj distribucije. Virtuelizacija, sigurnosno izvršavanje (trusted execution), real-time Linux, heterogena multiprocesorska podrška.
   Sadržaj praktične nastave Qemu emulator za emuliranje ARM razvojnih sistema. Konfigurisanje i kroskompajliranje bootloader-a.Konfigurisanje i kroskompajliranje Linux operativnog sistema. Korišćenje buildroot i Yocto za pravljenje distribucije.
   Literatura
   1. Chris Simmonds, Mastering Embedded Linux Programming - second edition, Packt Publishing, 2017
   2. Karim Yaghmour and Jon Masters, Building Embedded Linux Systems: Concepts, Techniques, Tricks, and Traps, O'Reilly Media, 2008
   3. Rudolf J. Streif, Embedded Linux Systems with the Yocto Project, Prentice Hall, 2016
   4. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini and Greg Kroah-Hartman, Linux Device Drivers, O'Reilly Media, 2009
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja i praktične vežbe, mentorski rad sa studentima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70