Navigacija

19M014PREP - Regulacija elektromotornih pogona - Praktikum

Specifikacija predmeta
Naziv Regulacija elektromotornih pogona - Praktikum
Akronim 19M014PREP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predmet mogu birati studenti koji prate ili su pratili predmet Regulacija elektromotornih pogona
  Ciljevi izučavanja predmeta Praktičan rad u laboratoriji: regulisani EMP sa MJS i trofaznim AM, posebno davači za merenje električnih veličina u EMP (struje i napona), mehaničkih veličina (pozicije i brzine), kao i davači za merenje procesnih veličina u industrijskim primenama regulisanih EMP.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja potrebna pri korišćenju i upravljanju regulisanih pogona sa motorom za jednosmernu strujusa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta nije predviđena teorijska nastava. Predmet uvodi u primenu teoriju koja se izučava u okviru predmeta Regulacija elektromotornih pogona.
  Sadržaj praktične nastave Praktikum se sastoji od 7 laboratorijskih vežbi: 1. Regulisani EMP sa MJS 2. Skalarno upravljanje AM iz industrijskog pretvarača učestanosti 3. Regulisani EMP sa vektorski upravljanim AM 4. Regulisani EMP sa direktnom kontrolom momenta AM 5. Regulacija pozicije 6. Regulacija procesnih veličina, regulacija pritiska promenom brzine pumpe 7. Primena komunikacionih protokola za upravljanje regulisanim EMP
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz regulacije elektromotornih pogona – pomoćni udžbenik u elektronskom obliku, dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Uputstva za upotrebu korišćenih energetskih pretvarača i softvera koji se koriste u okviru vežbe, dostupni studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0.5 1.5
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 40
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0