Navigacija

19E042PIM - Praktikum iz mikrokontrolera

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz mikrokontrolera
Akronim 19E042PIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj praktikuma je da osposobi studente da koriste mikrokontroler kao platformu pogodnu za brzi razvoj prototipa elektronskog uređaja, sa fokusom na aplikaciju a bez zalaženja u specifičnosti realizacije mikrokontrolerske platforme.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da realizuju jednostavan mikrokontrolerski uređaj kojim se realizuje očitavanje tipičnih elektronskih senzora, upravljanje jednostavnim aktuatorima i komunikacija sa računarom.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave nema
Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi na MBED ili sličnoj platformi, i obuhvata: upoznavanje sa karakteristikama izabrane mikrokontrolerske platforme; upoznavanje se raspoloživim senzorsko-aktuatorskim modulima i načinima povezivanja sa mikrokontrolerom; upoznavanje sa razvojnim okruženjem za programiranje korišćenjem C jezika na visokom nivou apstrakcije.
Literatura
  1. Toulson, R. and Wilmshurst, T., 2016. Fast and effective embedded systems design: applying the ARM mbed. Newnes.
  2. Xiao, P., 2018. Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM mbed. John Wiley & Sons.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave Praktična nastava u laboratoriji. Samostalna izrada projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 40
Kolokvijumi
Seminari