Navigacija

19E032EIKT - Elementi IKT sklopova

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi IKT sklopova
Akronim 19E032EIKT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Predstaviti osnovne modele, koncepte i pojmove analognih električnih kola kao dela infrastrukture informaciono-komunikacionog sistema. Obezbediti odgovarajući teorijski osnov i predznanje za razumevanje konkretnih električnih kola koja su gradivni elementi dela IKT sklopova. Uvesti najosnovnije implementacije jednostavnih praktičnih električnih kola koja su od interesa za IKT sklopove.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje temeljnih koncepata i modela analognih električnih kola sa gledišta IKT. Osposobljavanje za identifikaciju performansi i implementaciju najosnovnije analognih električnih kola koja imaju praktičnu primenu u IKT sklopovima. Upoznavanje sa osnovama praktične analogne obrade signala implementirane kolima sa koncentrisanim i raspodeljenim parametrima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sažet pregled najvažnijih koncepata i algoritama savremene teorije električnih kola, koji su od praktičnog interesa za IKT sklopove. Modelovanje, analiza, simulacija, optimizacija i osnove implementacije analognih električnih kola. Potvrda koncepta funkcionalnosti analizom kola sa osnovnim idealnim elementima i odstupanja usled nesavršenosti implementacionih tehnologija.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe na tabli.
  Literatura
  1. J. Bird, Electrical Circuit Theory and Technology, Routledge (Taylor & Francis), 2017.
  2. J. W. Nilsson, S. A. Riedel, Electric Circuits, Prentice Hall, 2015.
  3. J. A. Svoboda, R. C. Dorf, Introduction to Electric Circuits, NJ, Wiley, 2014.
  4. C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2013.
  5. M. Potrebić, D. Tošić, Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, Akademska misao, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, studentski inženjerski projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit 30
  Projekti 30
  Kolokvijumi
  Seminari