Navigacija

19E014PREP - Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona
Akronim 19E014PREP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predmet mogu birati studenti koji prate ili su pratili predmet Regulacija elektromotornih pogona
  Ciljevi izučavanja predmeta Da se kroz praktičan rad u laboratoriji prouče regulisani EMP sa MJS i trofaznim AM, posebno davači za merenje električnih veličina u EMP (struje i napona), mehaničkih veličina (pozicije i brzine), kao i davačima za merenje procesnih veličina u industrijskim primenama regulisanih EMP. Koristi se savremena oprema i najsavremenije metode analize sistema kakvi su regulisani EMP.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja potrebna pri korišćenju, upravljanju i projektovanju regulisanih pogona sa jednosmernim motorom sa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/index1.htm
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta nije predviđena teorijska nastava. Predmet uvodi u primenu teoriju koja se izučava u okviru predmeta Regulacija elektromotornih pogona.
  Sadržaj praktične nastave Praktikum se sastoji od 7 laboratorijskih vežbi: 1. Regulisani EMP sa MJS 2. Skalarno upravljanje AM iz industrijskog pretvarača učestanosti 3. Regulisani EMP sa vektorski upravljanim AM 4. Regulisani EMP sa direktnom kontrolom momenta AM 5. Regulacija pozicije 6. Regulacija procesnih veličina, regulacija pritiska promenom brzine pumpe 7. Primena komunikacionih protokola za upravljanje regulisanim EMP
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz regulacije elektromotornih pogona – pomoćni udžbenik u elektronskom obliku, dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Uputstva za upotrebu korišćenih energetskih pretvarača i softvera koji se koriste u okviru vežbe, dostupni studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0.5 1.5
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 40
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0