Navigacija

19E013EP2 - Energetski pretvarači 2

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski pretvarači 2
Akronim 19E013EP2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Pohađana nastava iz Energetskih pretvarača 1
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim topologijama čopera i invertora. Uporedna analiza pojedinih topologija sa stanovišta kvaliteta upotrebe električne energije i kvaliteta napona na opterećenju. Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i tehnikama impulsno-širinske modulacije, analiza harmonijskih izobličenja i filtera izlaznog napona.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da razumeju principe funkcionisanja PWM čopera i monofaznih i trofaznih naponski kontrolisanih PWM inveretora. Na osnovu stečenog znanja, studenti treba da umeju da, za zadate radne uslove, odaberu optimalnu topologiju čopera i invertora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Cekvencijalni fazni regulatori. Monofazni i trofazni ispravljači. Ispravljači sa zamajnom diodom. Razdeljeno upravljanje. Ćukov pretvarač, SEPIC i ZETA čoperi. Indukciono grejanje. MPPT konvertori. Invertori sa mekom komutacijom. Strujni invertori. Modulacija trajanja impulsa primenom vektora stanja. ZSI invertor. Sistemi besprekidnog napajanja. Monitoring konverzije kod solarnog napajanja.
  Sadržaj praktične nastave Analiza rada PWM čopera i PWM naponskih invertora pomoću merenja na laboratorijskim prototipima pretvarača.
  Literatura
  1. Miloš Nedeljković, Energetski pretvarači 2: Topologije energetskih pretvarača
  2. Miloš Nedeljković, Energetski pretvarači–zbirka rešenih ispitnih zadataka, Akademska misao, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0.5
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 35
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0