Navigacija

19D111SDM - Softverski definisane mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Softverski definisane mreže
Akronim 19D111SDM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoje formalni uslovi, ali je poželjno poznavanje računarskih mreža na nivou osnovnih studija, kao i znanje Python ili Java programskih jezika
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je objašnjavanje principa rada računarskih mreža zasnovanih na arhitekturi softverski definisanih mreža, programabilnih ravni podataka i virtualizacija mrežnih funkcija. Biće definisana oblast primenljivosti SDM, aplikacije za koje je pogodna ova arhitektura. Studenti će u potpunosti biti osposobljeni za izradu aplikacija kojima će se upravljati računarskim mrežama ovih tehnologija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će upoznati koncepte modernih softverski definisanih mreža i programabilnih ravni podataka i postati sposobni da i sami razvijaju aplikacije za upravljanje mrežama u ovim tehnologijama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Moderno shvatanje upravljanja računarskim mrežama, centralizovano i distribuirano upravljanje računarskim mrežama, autonomno upravljanje, SDM: elementi, programiranje aplikacija, osnovne aplikacije SDM: otpornost na otkaze kontrolera, distribuirani rad, balansiranje saobraćaja, slične i bliske incijative: Network Functions Virtualization (NFV), Data plane programmability i P4 jezik.
   Sadržaj praktične nastave Rad na projektu
   Literatura
   1. Nadeau T., Gray K., SDN: Software Defined Networks, O’Reilly Media, 2013
   2. P4 Language Specification, P4 Language Consortium
   3. Skup naučnih radova iz relevantnih oblasti
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Mentorski rad sa studentima i rad na praktičnim i teorijskim projektima.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0