Navigacija

19D111OOA - Objektno orijentisana analiza i projektovanje

Specifikacija predmeta
Naziv Objektno orijentisana analiza i projektovanje
Akronim 19D111OOA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznavaje gradivo predmeta Projektovanje softvera (kursevi IR4PS ili SI3PS ili MS1PS).
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i primena principa i naprednih elemenata objektno-orijentisane analize i metodologije projektovanja softvera.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Veština projektovanja kompleksnih softverskih arhitektura. Umeće planiranja i vođenja kompleksnih softverskih projekata. Sposobnost učešća u naučno-istraživačkom radu u domenu objektno-orijentisane analize zahteva i modeliranja softvera primenom grafičkih notacija i projektnih uzoraka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Elementi objektnog modela. Uporedna analiza jezika objektne orijentacije: C++, Java, C#, Ada i drugi. Proces, principi i pragmatika razvoja OO softvera. OO analiza. Projektovanje upravljano modelom. UML 2 notacija i konstrukcija dijagrama. Izvršni modeli, akciona semantika i akcioni jezici. Projektni uzorci strukture, ponašanja i kreiranja. Heuristike OO projektovanja.
   Sadržaj praktične nastave Nema praktične nastave.
   Literatura
   1. Booch, G., "Object-Oriented Analysis and Design with Applications", 3rd ed., Addison-Wesley, 2007.
   2. Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G., "The Unified Modeling Language Reference Manual", 2nd ed., Addison-Wesley, 2004.
   3. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I., "The Unified Modeling Language User Guide", 2nd ed. Addison Wesley, 2005.
   4. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software", Addison-Wesley, 1995.
   5. Riel, A.J., "Object-oriented Design Heuristics", Addison-Wesley Longman, Inc.,1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave mentorski
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 25
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 25
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50