Navigacija

19D111MI - Medicinska informatika

Specifikacija predmeta
Naziv Medicinska informatika
Akronim 19D111MI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Zbližavanje sa primenama informatike u medicini kroz pregled upotrebe u raznim oblastima zdravstva; upoznavanje sa konceptima, relevantnim standardima i problemima koji se javljaju u praksi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje sveobuhvatnog pregleda oblasti medicinske informatike uz dobijanje polaznih informacija potrebnih za produbljivanje i praktičnu primenu znanja u pojedinačnim podoblastima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zdrastveni sistem i informatika; bolnički informacioni sistemi, elektronski zdravstveni karton i evidencije; standardi; sigurnost podataka i privatnost; radiološki informacioni sistemi i PACS; vizuelizacija u medicini; laboratorija; testovi i nadzor na daljinu; računarski asistirane intervencije, telemedicina i robotizovana hirurgija; primena u genetici; etički izazovi.
   Sadržaj praktične nastave Zajedničko koncipiranje i razrada teme i sadržaja projekta; upućivanje u relevantne koncepte, pristupe, sredstva i literaturu; praćenje i diskusija rešenja, rezultata i mogućih poboljšanja tokom rada na projektu i njegovog dokumentovanja.
   Literatura
   1. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Edward H. Shortliffe and James J. Cimino (Eds.), 3rd ed (Health Informatics Series)
   2. Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine Series: Integrated Series in Information Systems , Vol. 8, Chen, H.; Fuller, S.S.; Friedman, C.; Hersh, W. (Eds.)
   3. European Standards and Guidance on Privacy and Confidentiality in Healthcare, http://www.eurosocap.org/eurosocap-standards.aspx
   4. Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-471-24967-X, May 2006, Dimitrios G. Katehakis, Manolis Tsiknakis: Electronic Health Record (EHR). Included in “Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering” (6-Volume Set), Metin Akay (Editor), John Wiley & Sons, Inc
   5. ISO/TR 20514:2005 - Health informatics - Electronic health record - Definition, scope and context
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i neposredni mentorski rad sa studentima na opcionim praktičnim i teorijskim projektima
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
   Projekti 40
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0