Navigacija

19D081NA - Numerička analiza

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička analiza
Akronim 19D081NA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje klasične matematičke analize, kao i poznavanje osnovnih pojmova i metoda numeričke analize.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa metodama aproksimacije funkcije, numeričkim metodama za rešavanje jednačina i sistema jednačina, sa načinima odabira odgovarajuće metode u zavisnosti od prirode problema, osposobljavanje studenta da samostalno istražuje i prati savremenu problematiku u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Da se student osposobi za primenu metoda Numeričke analize u Elektrotehnici, kao i osposobljavanje kandidata da samostalno istražuje i prati savremenu problematiku u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Ortogonalni sistemi, aproksimacija funkcija. Hermiteov interpolacioni polinom. Splajn interpolacija. Iterativni procesi, konvergencija. Numeričko rešavanje sistema nelinearnih jednačina, diferencijalnih, integralnih i kompleksnih jednačina. Metode numeričke integracije.Metode rešavanja običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina.
   Sadržaj praktične nastave Primena matematičkih softverskih alata za realizaciju numeričkih metoda pri rešavanju problema elektrotehnike i računarstva
   Literatura
   1. D. Đ. Tošić, Uvod u numeričku analizu, Akademska misao, Beograd 2004.
   2. D. Radunović, Numeričke metode, Akademska misao, Beograd 2000.
   3. D. Herceg, N. Krejić, Numerička analiza, STILOS,1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, uz korišćenje računara i savremenih matematičkih softverskih paketa. Takođe, mentorski rad sa kandidatima, konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari