Navigacija

19D071MKE - Metod konačnih elemenata u elektromagnetici

Specifikacija predmeta
Naziv Metod konačnih elemenata u elektromagnetici
Akronim 19D071MKE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovima analize elektromagnetskih polja metodom konačnih elemenata.Uvod u istraživački rad.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje i razumevanje napredne teorije osnova numeričke elektromagnetike. Sposobnost za pisanje modernog softvera za proračun elektromagnetskih polja metodom konačnih elemenata. Utreniranost u efikasnom i kompetentnom modelovanju i simulaciji složenih elektromagnetskih struktura metodom konačnih elemenata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Diferencijalne jednačine elektromagnetskog polja i granični uslovi. Varijacioni metod i metod težinskih ostataka. Skalarni i vektorski konačni elementi. Prostorna diskretizacija. Stacionarna, kvazistacionarna i brzopromenljiva polja. Analiza zatvorenih i otvorenih struktura. Apsorbujući granični uslovi i veštački apsorberi. Hibridizacija metoda konačnih elemenata sa drugim metodima.
   Sadržaj praktične nastave Studentski projekti. Analiza i prezentacija publikovanih radova.
   Literatura
   1. J.Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics, 3rd Edition, Wiley-IEEE Press, 2014.
   2. P.P. Silvester, R.L. Ferrari, Finite Elements for Electrical Engineers, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2003.
   3. J. M. Jin and D. J. Riley, Finite Element Analysis of Antennas and Arrays, Wiley-IEEE Press, 2009.
   4. J.L. Volakis, A.Chatterjee, and L.C. Kempel, Finite Element Method for Electromagnetics: Antennas, Microwave Circuits, and Scattering Applications Wiley-IEEE Press, 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0