Navigacija

19D071ME - Mikrotalasna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrotalasna elektronika
Akronim 19D071ME
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednom teorijom i tehnikama projektovanja i optimizacije linearnih i nelinearnih mikrotalasnih aktivnih kola sa akcentom na efikasnoj i kompetentnoj upotrebi modernih CAD alata. Projektovanje aktivnog mikrotalasnog kola sa izradom prototipa i merenjem relevantnih parametara. Uvod u istraživački rad.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje složenijih mikrotalasnih aktivnih kola. Osposobljavanje za samostalan istraživački rad.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Mikrotalasni poluprovodnički elementi. Anliza nelinearnih mikrotalasnih kola: analiza u vremenskom domenu i harmonik balans analiza. Mikrotalasni pojačavači. Pojačavači malih signala i nelinearni pojačavači. Napredne tehnike projektovanja i optimizacije složenih mikrotalasnih kola. Oscilatori. Mešači. Umnožači učestanosti. Sintetizatori učestanosti. Modulatori. Mikrotalasna integrisana kola.
   Sadržaj praktične nastave CAD dizajn: NI Microwave Office, WIPL-D, LabVIEW, Python. Studentski projekti. Analiza i prezentacija publikovanih radova.
   Literatura
   1. A Grebenikov et al., Broadband RF and Microwave Amplifiers, CRC Press Taylor and Francis, 2016.
   2. A. Grebennikov, FR and Microwave Power Amplifier Design, McGraw-Hill, 2015.
   3. S. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications, Boston: Artech House, 2006.
   4. R. Gilmore and L. Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Volume II: Active Circuits and Systems, Norwood: Artech House, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70