Navigacija

19D061NO - Nelinearna optika

Specifikacija predmeta
Naziv Nelinearna optika
Akronim 19D061NO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Uvod studenata u oblast nelinearne optike, upoznavanje sa najčešćim nelinearnim optičkim fenomenima i važnijim manifestacijama, uključujući i fizičke principe na kojima su te manefestacije zasnovane, upoznavanje sa eksperimentalnim tehnikama, naučnim dostignućima i sadašnjim i potencijalnim primenama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studeti bi trebalo da jasno razlikuju linearne od nelinearnih opričkih fenomena, da prepoznaju važnije nelinearne efekte, da mogu da predvide uslove pod kojima će se oni pojaviti u različitim optičkim materijalima, da odvoje korisne od štetnih efekata i da primene stečeno znanje u naučnom istraživanju i konstrukciji naprava baziranih na nelinearnim optičkim efektima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u nelinearnu optiku, nelinearna susceptibilnost, nelinearna mešanja talasa drugog i trećeg reda, promena indeksa prelamanja izazvana intenzivnim optičkim zračenjem, fotorefraktivni efekti, samo-fokusiranje, samo-modulacija faze, spektralno samo-širenje, stimulisano rasejanje, konjugacija faze, nelinearni spektroskopski efekti, optička bistabilnost.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Physics of Nonlinear Optics, Kuang-Sheng Ho, Song H. Liu and Guang S. He, World Scientific Pub Co Inc; 1 edition (February 2000)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, demonstracije, eksperimentalna i teorijska istraživanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0