Navigacija

19D061MPL - Modelovanje poluprovodničkih lasera

Specifikacija predmeta
Naziv Modelovanje poluprovodničkih lasera
Akronim 19D061MPL
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim tipovima modela modernih poluprovodničkih lasera i tehnikama za analizu i modelovanje njihovog pojačanja, mehanizma povratne sprege, statičkog i dinamičkog odziva. Cilj kursa je da studentima predstavi fundamentalne aspekte modernih metoda za modelovanje i simulaciju poluprovodničkih lasera.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti, individualno ili kao tima, biće sposobni za razvoj novih, kompleksnih i naprednih modela poluprovodničkih lasera, kvantnih i optičkih fenomena koji se nalaze u osnovi njihovog funkcionisanja, kao i primenu numeričkih metoda i tehnika za softversku implementaciju i simulaciju lasera u statičkom i dinamičkom režimu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fenomenoliški pristup laserskim diodama. Ogledala i rezonatori. Modeli pojačanja, spontane i stimulisane emisije. Metode za proračun zonske strukture (kp metod) i za modelovanje transporta naelektrisanja u heterostrukturama. Modelovanje planarnog talasovoda, faktora konfiniranja, laserske dinamike i modulacije signala. Modeli DFB, DBR i podesivih lasera.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. L.A. Coldren, S. Corzine, M. Mašanović : “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits", John-Wiley & Sons, Inc., 2012
   2. Shun Lien Chuang: "Physics of Photonic Devices", Wiley-Interscience, 2nd Edition, 2009
   3. Pallab Bhattacharaya: ”Semiconductor Optoelectronic Devices”, Prentice Hall, 1997.
   4. Takahiro Numai, „Fundamentals of Semiconductor Lasers“, Springer-Verlag New York, Inc., 2004
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja i mentorisani istraživački rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70