Navigacija

19D061MJZ - Merenje jonizujućeg zračenja

Specifikacija predmeta
Naziv Merenje jonizujućeg zračenja
Akronim 19D061MJZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanjem mehanizama detekcije, realizacije detektorskih sistema i metodologije za obradu mernih podataka student stiče znanja iz metrologije jonizujućeg zračenja primenljivih u oblastima medicine, industrije i zaštite životne sredine.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje i sposobnost rešavanja naučnih i stručnih problema u oblasti metrologije jonizujućeg zračenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Realizacije detektorskih sistema za čestična i elektromagnetna zračenja: brojači, dozimetri, spektrometri, prateći elektronski sklopovi za obradu i očitavanje izlaznih signala. Realizacije fizičke zaštite detektorskog sistema od pozadinskog zračenja. Statistika nuklearnog brojanja: optimizacija merenja u eksperimentu i u praksi, limiti detekcije, izražavanje merne nesigurnosti.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. N. Tsoulfanidis, S. Landsberger - Measurement and detection of radiation, 4th edition, CRC Press, 2015.
   2. National Council on Radiation Protection and Measurements - Uncertainties in the measurement and dosimetry of external radiation, NCRP report no. 158, 2007.
   3. Glenn F. Knoll - Radiation Detection and Measurement, 4th edition, Wiley, 2010.
   4. P. Osmokrovic, K. Stankovic, M. Vujisic - Merna nesigurnost, Akademska misao, Beograd, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30