Navigacija

19D061BSP - Biomedicinski senzori i pretvarači

Specifikacija predmeta
Naziv Biomedicinski senzori i pretvarači
Akronim 19D061BSP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima konverzije "biosignala" iz tkiva u električni signal pogodan za dalje procesiranje i primenu u dijagnostici i lečenju
   Ishodi učenja (stečena znanja) Primena u dijagnostici osnovnih principa konverzije "biosignala" iz tkiva u električni signal.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Detekcija biosignala na molekularnom nivou: biohemijski agensi, aktivnost bakterija, detekcija metalnih jona i virusa, međućelijski procesi. Bioreceptori za prepoznavanje specifičnih hemijskih kompleksa-laboratorija u čipu, elektronski nos, veštačko oko. Primene: medicina, kontrola industrijskih procesa, farmaceutska industrija, mikrobiologija, zaštita životne sredine, vojne primene.
   Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji.
   Literatura
   1. Sensors Applications, Vol. 3, Sensors in Medicine and Health Care - [Book Review] P.H. King; Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE; Internet adrese za senzore: IEEE Sensors http://www.ewh.ieee.org/tc/sensors/
   2. IEEE Nanotechnology http://www.ewh.ieee.org/tc/nanotech/
   3. Wang P, Liu Q., Biomedical Sensors and Measurement, Springer, 2011
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja, laboratorijske vežbe, projekat i istraživanje
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 60
   Seminari 0