Navigacija

19D051PPC - Praćenje pokretnih ciljeva

Specifikacija predmeta
Naziv Praćenje pokretnih ciljeva
Akronim 19D051PPC
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim tehnikama za projektovanje radarskih sistema za praćenje pokretnih ciljeva, kao i da razumeju osnove projektovanja pojedinih segmenata takvog sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osnovni ishodi ovog kursa su da studenti postanu osposobljeni da projektuju sisteme za pridruživanje podataka, filtraciju radarskih sistema, definisanje prozorskih funkcija i menadžment tragova u sistemu za praćenje više ciljeva.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Struktura sistema za praćenje više pokretnih ciljeva; Tehnike filtracije radarskih signala: filtri sa konstantnim koeficijentima, Kalmanov filtar; Tehnike pridruživanja podataka: suboptimalne tehnike, tehnike zasnovane na verovatnoći i Bajesovskom pristupu; Izbor i definsanje prozorskih funkcija; Menadžment tragova.
   Sadržaj praktične nastave Student ima obavezu da u programskom okruženju MATLAB isprojektuje jednostavan simulator radarskog okruženja i radara i za tako definisan generator signala, da isprojektuje sistem za praćenje pokretnih ciljeva sa svim elementima.
   Literatura
   1. 1. Y. Bar Shalom, Estimation and Tracking: Principles, Techniques and Software, Artech House, Boston, 1998.
   2. 2. Y. Bar Shalom, X.R. Li, Multitarget Multisensors Tracking, Clearance Center, Denver, 1995.
   3. 3. Y. Bar Shalom, W. D. Blair, Multitarget Multisensor Tracking, Applications and Advances, Artech House, Boston, 2000.
   4. 4. S. Blackman, R. Popoli, Design and Analysis of Modern Tracking Systems, Artech House, Boston, 1999.
   5. 5. B. Kovacevic, Z. Djurovic, Fundamentals of Stochastic Systems, Signals and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0