Navigacija

19D051OAS - Optimalni i adaptivni stohastički sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Optimalni i adaptivni stohastički sistemi
Akronim 19D051OAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti ovladaju osnovnim tehnikama za analizu i projektovanje sistema upravljanja u uslovima prisustva značajnih stohastičkih poremećaja i mernih šumova, da razumeju algoritme kojima se mogu vršiti optimizacije ponašanja sistema u uslovima neodređenosti, kao i postupke za adaptaciju sistema upravljanja na promene u okruženju kao i na promene u samom objektu upravljanja
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osnovni ishodi rada na ovom predmetu su razumevanje osnovnih problema i rešenja u oblasti upravljanja stohastičkim sistemima, kao i sposobnost samostalnog rešavanja konkretnih optimizacionih zadataka u uslovima neodređenosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Linearan kvadratni Gausovski problem, Optimalno upravljanje na bazi ulazno/izlazne reprezentacije modela sistema, Adaptivno upravljanje stohastičkim sistemima, Strategija minimalne varijanse, Tehnike samopodešavajućih regulatora.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. K.J. Astrom, B. Wittenmark: Computer Controlled Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1992
   2. 2. K. J. Astrom, B. Wittenmark: Adaptive Control, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1989.
   3. 3. F. L. Lewis: Applied Optimal Control and Estimation, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
   4. 4. G. F. Franklin, J.D. Powel: Digital control of Dynamic Systems, Addison Wesley, Reading, Massachussets, 1992
   5. 5. B. Kovacevic, Z. Djurovic: Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0