Navigacija

19D051KES - Klasifikacija i estimacija signala

Specifikacija predmeta
Naziv Klasifikacija i estimacija signala
Akronim 19D051KES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Upravljanje sistemima i obrada signala
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama za klasifikaciju i estimaciju signala. To podrazumeva da nakon akvizicije realnih fizičkih signala umeju da izvrše normalizaciju, prefiltraciju, obradu u vremenskom ili frekvencijskom domenu, estimaciju parametara u parametarskim modelima signala, ili njihovu klasifikaciju sa prethodno definisanim brojem mogućih klasa i karakterizacijom tih klasa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekivani ishodi predmeta su da studenti ovladaju sledećim veštinama: specifikacija sistema za akviziciju audio, video i drugih fizičkih signala, projektovanje sistema za obradu ovih signala, projektovanje estimatora ovih signala, projektovanje klasifikatora za klaisfikaciju ovih signala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Koncept verovatnoće; Distribucije slučajnih promenljivih i vektora; Slučajni procesi; Statistička teorija odlučivanja; Parametarska estimacija; Filtracija; Reprezentacija signala; Detekcija i estimacija parametara; Tehnike testiranja hipoteza; Projektovanje parametarskih i neparametarskih klasifikatora.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. M. Barkat, Signal Detection and Estimation, Artech House, 2005
   2. B. Anderson, J. Moore, Optimal Filtering, Prentice Hall, 1979.
   3. K. Fukunaga, Introduction to statistical pattern recognition, Academic Press, 1992.
   4. S. Kay, Modern Spectral Estimation, Prentice Hall, 1988.
   5. J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30