Navigacija

19D041PIS - Projektovanje integrisanih kola i sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje integrisanih kola i sistema
Akronim 19D041PIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Projektovanje integrisanih kola Projektovanje VLSI sistema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa aktuelnim problemima i tehnikama u projektovanju složenih integrisanih kola i sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za projektovanje složenih integrisanih kola i digitalnih sistema na čipu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Trendovi u savremenim tehnologijama za izradu IK, skaliranje, ograničenja, varijacije parametara, pouzdanost. Tehnike projektovanja lejauta, prilagođavanje za fabrikaciju. Uticaj linija veza. Šum. Konptrola potrošnje, napredne tehnike za smanjenje potrošnje, CPF metodologija. "More than Moore", heterogeni sistemi na čipu. Trendovi i izazovi u projektovanju digitalnih integrisanih sistema.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Chandrakasan, Robert W. Brodersen, "Low-Power CMOS Design", Wiley-IEEE Press , 2001, ISBN: 0-7803-3429-9;
   2. R. Jacob Baker, "CMOS, Mixed-Signal Circuit Design", Wiley-IEEE Press, 2002, ISBN: 0-471-22754-4;
   3. Vojin Oklobdžija, V. Stojanović, D. Marković, N. Nedović, "Digital System Clocking: High-Performance & Low-Power Aspects", Wiley&Sons, 2003, ISBN: 047127447X;
   4. Michael Cilleti, "Advanced Digital Design with the Verilog(TM) HDL", Pearson Addison Wesley, 2002, ISBN: 130891614;
   5. David A. Hodges, Horace G. Jackson, Resve Saleh, "ANALYSIS AND DESIGN OF DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS", Third Edition, McGraw-Hill, 2003, ISBN: 0-07-118164-4;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja i samostalni rad studenata na izradi projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0