Navigacija

19D041OPMV - Odabrana poglavlja iz mašinske vizije

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz mašinske vizije
Akronim 19D041OPMV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Digitalna obrada slike na osnovnim akademskim studijama.
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim dostignućima iz oblasti mašinske vizije i da se osposobe za naučnoistraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da koriste savremena razvojna okruženja, napredne hardverske platforme, analiziraju i usavršavaju metode i projektuju i realizuju složene sisteme mašinske viziju i da se bave naučnoistraživačkim radom u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Savremeni sistemi za akviziciju i obradu slike. Hardverske platforme za i. Sistemi za brzu akviziciju slike. Osvetljenje u sistemima za brzu akviziciju slike. Strukturno osvetljenje. Mikroskopski sistemi. Metode i sistemi za 3D akviziciju i analizu slike. 2D i 3D kalibracija. Specifičnosti primene standardnih metoda obrade. Savremene metode obrade slike koje se koriste u mašinskoj viziji.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Durini D., 2014. High Performance Silicon Imaging: Fundamentals and Applications of CMOS and CCD sensors. Woodhead Publishing.
   2. Farinella, G.M., Battiato, S. and Cipolla, R., 2013. Advanced Topics in Computer Vision. Springer London.
   3. Sonka, M., Hlavac, V. and Boyle, R., 2014. Image processing, analysis, and machine vision. Cengage Learning.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije. Samostalni studentski projekti.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70